KlantenserviceKamervragen Paddo's II (Dittrich)
  • $

$ 0, -

US$ 0,00

Kamervragen Paddo's II (Dittrich)

Menu tonen Menu verbergen

November 2000 - Antwoorden op vragen van Dittrich (D66) over de productie van en de handel in paddo’s. (2000101290) ---

Vraag 1

Is het Coördinatiepunt Assessment en Monitoring tot de conclusie gekomen dat paddo's nationaal weinig problemen geven op het gebied van de volksgezondheid, openbare orde en criminaliteit? Dient de regering dan niet op korte termijn psilocine en psilocybine van lijst I van de Opiumwet te schrappen?

Vraag 2

Waarom wacht de regering op een uitspraak van de Hoge Raad in deze kwestie, nu het niet aan de rechter maar aan de regering is om stoffen van lijst I van de Opiumwet te halen?

Vraag 5

Bent u bereid een plan van aanpak met betrekking tot paddo's op te stellen, waarin wordt ingegaan op diverse wettelijke regelingen, die van toepassing zouden kunnen zijn op paddo's, zoals de Warenwet, de Wet op de geneesmiddelenvoorziening, de Opiumwet en het Wetboek van strafrecht?

Antwoord

In de conclusies van de risicoschatting van het Coördinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs (CAM) voor paddo’s die psilocine en psilocybine bevatten, staat beschreven dat risico’s voor volksgezondheid en voor de openbare orde van de zogenaamde paddo’s als gering worden ingeschat en dat er geen risico is voor de individuele gezondheid bij het gebruik van paddo’s en met betrekking tot criminele betrokkenheid. Voor beantwoording van de vraag of als uitvloeisel van dit rapport de middelen psilocine en psilocybine van lijst I van de Opium-wet zouden moeten worden geschrapt, is het van belang op te merken dat het rapport zich niet als zodanig uitlaat over de stoffen psilocine en psilocybine. Overigens heeft Nederland het Psychotrope Stoffen Verdrag geratificeerd waar deze stoffen op lijst I zijn geplaatst. In de loop van deze maand zal de Werkgroep Smartshops II een advies uitbrengen. De werk-groep zal bij haar advisering ook de verschillende mogelijkheden voor een regiem van handha-ving, regulering en beperking van de beschikbaarheid van paddo’s betrekken. Na ontvangst van het rapport over smartshops zullen de betrokken departementen een gezamenlijk stand-punt innemen.

Vraag 3

Vindt u dat er nog onderzoek naar de risico-inschatting van paddo's moet komen of acht u zich met de rapportage van de CAM voldoende voorgelicht?

Antwoord

Het CAM is juist ingesteld om middelen aan een multidisciplinaire risicoschatting te onderwerpen. Daarbij worden de risico’s voor de volksgezondheid, openbare orde en veiligheid betrokken. Vooralsnog zie ik geen reden paddo’s aan een nader onderzoek te onderwerpen.

Vraag 4

Bent u bereid op korte termijn richtlijnen uit te vaardigen over de teelt, de verkoop en het gebruik van paddo's?

Antwoord

Met betrekking tot de teelt en verkoop is het volgende relevant. In de uitspraak in hoger beroep in de zaak Kerkdriel is vastgesteld dat hallucinogene paddestoelen als zodanig niet vallen onder de Opiumwet. Het gerechtshof heeft bepaald dat het uit het kweekbed verwijderen en het ter droging op matten en/of netten uitspreiden van de geoogste paddestoelen een bewerking is, waardoor de paddestoel een preparaat wordt. Het kweken van paddestoelen met het oogmerk deze te bereiden, te bewerken, te verwerken, te verkopen, af te leveren enzovoorts is een strafbare voorbereidingshandeling in de zin van artikel 10a van de Opiumwet en wordt dus ook niet gedoogd. Naar aanleiding van de uitspraak van het gerechtshof Den Bosch heeft het College van Procu-reurs Generaal een beleidslijn geformuleerd met betrekking tot de aanpak van bewerkte vor-men van hallucinogene paddestoelen en deze aan de hoofden van de parketten bekend gemaakt. Deze beleidslijn houdt in dat, gelet op de geringe gezondheidsrisico’s en gelet op de noodzaak tot aanpak van schadelijker verdovende middelen, er geen reden bestaat een hoge vervolgingsprioriteit toe te kennen aan “paddozaken” dus ook niet aan de verkooppunten van paddo’s, de zogenaamde smartshops. Wat het gebruik betreft zullen de huidige activiteiten op het gebied van zorg, preventie en monitoring met betrekking tot hallucinogene paddestoelen worden voortgezet.

Vraag 6

Hoe wordt er in internationaal verband aangekeken tegen de teelt, de verkoop en het gebruik van paddo's? Ziet u aanleiding om in de daarvoor in aanmerking komende gremia naar aanlei-ding van het rapport van de CAM veranderingen in het internationaal beleid voor te stellen?

Antwoord

Er zijn mij geen onderzoeken bekend waarin de problematiek inzake hallucinogene paddestoelen in internationaal verband nauwkeurig is onderzocht. Op basis van een kort informeel onderzoek van enige jaren geleden kan worden gezegd dat ook de ons omringende landen een divers beeld laten zien. Zo hebben Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk de paddestoelen zelf niet strafbaar gesteld, maar vallen de stoffen wel onder hun strafwetgeving. In Frankrijk en Spanje zijn zowel de stoffen als de paddestoelen in de strafwetgeving opgenomen. De vraag of er aanleiding is om in internationaal verband deze kwestie aan de orde te stellen, is afhankelijk van het nog te formuleren beleidsstandpunt van de regering.

Ben je 18 jaar of ouder?

Om onze webshop te kunnen bezoeken dien je te bevestigen dat je 18 jaar of ouder bent.