KlantenserviceKamervragen Paddo's I (Apostolou)
  • $

$ 0, -

US$ 0,00

Kamervragen Paddo's I (Apostolou)

Menu tonen Menu verbergen

Antwoorden op vragen Apostolou over de productie van en de handel in paddo's.

Vraag 1

Welke beleidsconsequenties verbindt het kabinet aan het rapport van het Coördinatiepunt Assessment en monitoring Synthetische Drugs (CAM) en de uitspraak van het gerechtshof in Den Bosch over de productie van en handel in paddo's? Bestaat er verschil van mening tussen uw beider ministeries over de productie, handel en het gebruik van paddo's?

Vraag 2

Is het waar dat het kabinet geen standpunt over de paddo's zal innemen in afwachting van een eventuele uitspraak van de Hoge Raad? (Trouw, 12 oktober jl.) Zo ja, welke zijn de onderliggende motieven voor deze afwachtende houding?

Antwoord

Zowel het rapport van het Coördinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs (CAM) als de uitspraak van het gerechtshof Den Bosch zullen worden betrokken bij de standpunt-bepaling inzake hallucinogene paddestoelen. De consequenties zijn nu nog niet in volle om-vang aan te geven. Ik wil daarvoor ook het advies afwachten van de Werkgroep Smartshops II, dat in de loop van deze maand zal worden uitgebracht en waarin ook zal worden ingegaan op de problematiek van deze zogenaamde paddo’s. Na ontvangst van het rapport over smart-shops zullen betrokken departementen een standpunt inzake hallucinogene paddestoelen innemen.

Vraag 3

Wat gebeurt nu in de praktijk - in afwachting van een standpuntbepaling - met de productie van en handel in paddo's? Wordt door het Openbaar Ministerie en de politie opgetreden?

Antwoord

In de uitspraak in hoger beroep in de zaak Kerkdriel is vastgesteld dat hallucinogene paddestoelen als zodanig niet vallen onder de Opiumwet. Het gerechtshof heeft bepaald dat het uit het kweekbed verwijderen en het ter droging op matten en/of netten uitspreiden van de geoogste paddestoelen een bewerking is, waardoor de paddestoel een preparaat wordt. Het kweken van paddestoelen met het oogmerk deze te bereiden, te bewerken, te verwerken, te verkopen, af te leveren enzovoorts is een strafbare voorbereidingshandeling in de zin van artikel 10 a van de Opiumwet en wordt dus ook niet gedoogd. Naar aanleiding van de uitspraak van het gerechtshof Den Bosch heeft het College van Procureurs Generaal vooralsnog een beleidslijn geformuleerd met betrekking tot de aanpak van bewerkte vormen van hallucinogene paddestoelen en deze aan de hoofden van de parketten bekend gemaakt. Deze beleidslijn houdt in dat, gelet op de geringe gezondheidsrisico’s en gelet op de noodzaak tot aanpak van schadelijker verdovende middelen, er geen reden bestaat een hoge vervolgingsprioriteit toe te kennen aan “paddo-zaken” dus ook niet aan de verkooppunten van paddo’s, de zogenaamde smartshops.
Ben je 18 jaar of ouder?

Om onze webshop te kunnen bezoeken dien je te bevestigen dat je 18 jaar of ouder bent.